اصل را بچسبید و فرع را رها کنید
  نویسندهگرگ مک کیون
  مترجمبهنام شاهنگیان، مهدی مصلحی
  عنوان دیگرEssentialism: the disciplined pursuit of less
  ناشرآموخته
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشاراصفهان
  تاریخ انتشار۱۳۹۷
  قطعرقعی
  صفحات۲۴۲
  مخاطبینعمومی، مدیران
  موضوعمشاوره و مهارت‌های شغلی