پدیدآورشیخ عباس قمی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعوزیری
  صفحات۹۶
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبادعیه، اشهر ثلاثه، اعمال، رجب