به انضمام سوره‌های قدر، عنکبوت، روم و دخان

  ادعیه و اعمال شب‌های قدر
  پدیدآورشیخ عباس قمی
  ناشربه نشر
  ویراستاول
  چاپبیست و سوم
  محل انتشارمشهد
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعوزیری
  صفحات۱۰۴ صفحه
  مخاطبینعمومی
  موضوعمذهبی
  برچسبادعیه، اعمال، شب قدر