بیانیه‌ای برای یک زندگی، آرام‌تر، شادتر و خردمندانه‌تر
   پدیدآورروفل دوبلی، ترجمه امید کریم‌پور
   ناشرمهرگان خرد
   تاریخ انتشار۱۳۹۸
   صفحات۱۳۶
   موضوعروان‌شناسی عمومی