روش‌ها و رسانه‌های جدید تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

  پدیدآورباربارا گراس دیویس، ترجمه احمدرضا نصر اصفهانی، حسین زارع، لطفعلی عابدی، محمدرضا نیلی، نیکو یمانی، عظیمه نصر اصفهانی و امین نصر اصفهانی
  ناشرسمت
  ویراستاول
  چاپدوم
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۷
  شابک‎9786000204495‏
  صفحات۶۹۲ صفحه