دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع

جلد دوم
  پدیدآورسید محمد محسن حسینی طهرانی
  ناشرمکتب وحی
  ویراستاول
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  قطعوزیری
  صفحات۴۸۰
  مجلدات۲
  مخاطبینعمومی
  موضوععرفان و اخلاق
  برچسبآموزه‌های معرفت، ابوحمزه ثمالی