اندیشه‌مندان ایران و اسلام

مروری بر زندگی و آثار فریدالدین عطار نیشابوری
  پدیدآورمنوچهر دانش‌پژوه
  ناشرهمشهری
  تاریخ انتشار۱۳۸۸
  صفحات۱۶۸
  مخاطبینعمومی
  موضوععرفان و اخلاق
  برچسببزرگان عرفان، عطار نیشابوری