تفکر نقاد

  عنوان دیگرThe thinker's guide for students on how to study & learn a discipline using critical concepts & tools
  پدیدآورریچاد پل و لیندا الدر، ترجمه مهسا امرآبادی
  ناشراختران
  چاپاول
  محل انتشارتهران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  قطعرقعی
  صفحات۸۴
  مجلدات۱
  مخاطبیندانشجویان، کارشناسی ارشد
  موضوعیادگیری و مدیریت آموزشی
  برچسبتفکر نقاد