تفکر نقاد

تفکر، احساس، خواستن و معضل خردگریزی
  پدیدآورلیندا الدر و ریچارد پل، ترجمه پیام یزدانی
  ناشراختران
  تاریخ انتشار۱۳۹۸
  صفحات۶۰
  مخاطبیندانشجویان، دکتری
  موضوعفسفه و منطق