♦ ما در این کتاب خواندیم که :شخصیت مجموعه ویژگی‌های بادوام و منحصربه فرد که در موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند.متوجه شدیم که عواملی مانند: وراثت، عامل محیط، عامل یادگیری، عامل مربوط به والدین، عامل مربوط به رشد، عامل هشیار، عامل … ادامه