برای امانت

کتاب‌هایی که قابل امانت هستند

نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره وحی