کتاب هنر خوب زیستن به نسبت کتاب هنر شفاف اندیشیدن خطاها و اثرات کمتری رو ذکر کرده بود اما توضیحاتی که راجع به هر خطا داده بود بیشتر بود.این کتاب رو برای مطالعه کردن خیلی بیشتر ترجیح میدم چون به … ادامه