چگونگی توسعه محصولات جدید، خلق ارزش بازار و ایجاد رقابت