شناسایی روندها، راهی به‌سوی تصمیم‌گیری بهینه، مدیریت عدم قطعیت و بهره‌گیری از تغییرات