تعداد کتب موجود در این لیست 2732 است.حرفه ای مصاحبه کنید

نویسنده : اکبر عبدی، عماد فراهانی، صفورا فخرآذری

رفتار سازمانی و منابع‌ انسانی

استراتژی برای هر کس

نویسنده : گرارد دانفورد

مدیریت عمومی

مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

نویسنده : کوری کوگن، سوزت بلیکمور، جیمز وود

مدیریت عمومی
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶