تعداد کتب موجود در این لیست 2732 است.راه نوین توسعه سبز

نویسنده : مهدی صحراییان

اقتصاد

اقتصاد مکتب اتریش

نویسنده : خسوس هورتا دسوتو

اقتصاد

اقتصاد برای همه

نویسنده : علی سرزعیم

اقتصاد

اگرهای جوانی

نویسنده : اولین مک فارلین

ایده، خلاقیت و نوآوری

هیچ چیز مقدس نیست

نویسنده : رابرت جی بارو

اقتصاد

از هیچ به اوج

نویسنده : ماهاتیر محمد

اقتصاد

علوم و فنون کارآفرینی

نویسنده : فرهاد خسروانی، حامد صفاری، علی معصومیان کلشتری

کارآفرینی و کسب و کار

ده کارآفرین منتخب ایرانی

نویسنده : اسدالله کردنائیج، علی اصغر انواری رستمی، همایون امیراحمدی

کارآفرینی و کسب و کار
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶