تعداد کتب موجود در این لیست 40 است.English for Negotiating

نویسنده : Charles Lafond, Sheila Vine, Birgit Welch

زبان تخصصی مدیریت

Grammar for Business

نویسنده : Michael McCarthy, Jeanne McCarten, David Clark, Rachel Crark

زبان تخصصی مدیریت

هزار و ششصد و هشتاد تست مدیریت

نویسنده : اکرم هادیزاده، محمدعلی حقیقی

زبان تخصصی مدیریت

English for Socializing

نویسنده : Sylee Gore, David Gordon Smith

زبان تخصصی مدیریت
انتقال به صفحه :


© صاحب امتیاز کتاب‌تایم، سبک زندگی ارزش‌آفرینانه است. ۱۳۹۸-۱۳۹۶