تعداد کتب موجود در این لیست 44 است.صد بازی خلاقانه و تیمی

نویسنده : ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی

ایده، خلاقیت و نوآوری

نظام نوآوری

نویسنده : مصطفی رضوی، مرتضی اکبری

ایده، خلاقیت و نوآوری
انتقال به صفحه :